Valentín je už na ceste

Zažite nezabudnuteľné chvíle so svojím partnerom na štyroch kolesách od FINAL-CD. Napíšte do komentára na našich Facebook stránkach, s kým chcete byť na svätého Valentína a môžete vyhrať auto s plnou nádržou na celý víkend. Najväčších zaľúbencov vyžrebujeme 14. februára.

Valentín s Peugeot je moja značka
Valentín s Opel je moja značka
Valentín s Citroën je moja značka

Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme výhercom, ktorí od nás vyhrávajú auto na víkend! Prajeme krásneho Valentína!

Výhercovia:

Všeobecné podmienky súťaže „Valentín je už na ceste o auto s plnou nádržou na víkend“

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO 45960470, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín., oddiel Sro, vložka č. 23817/R, spoločnosť FINAL-CD spol. s r.o., so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO 31 432 484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín., oddiel Sro, vložka č. 19093/R, spoločnosť FINAL-CD plus s r.o., so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO 47 741 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín., oddiel Sro, vložka č. 30467/R (ďalej „usporiadateľ“).

Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 2.2.2018 do 14.2.2018. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže (ďalej „súťažiaci“). Podmienkou účasti v súťaži je, aby súťažiaci okomentovali súťažný príspevok na Facebookovej stránke usporiadateľa. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Určenie výhercu a podmienky získania výhier

Výherca sa bude losovať 14.2.2018. Výhercovia budú o výhre informovaní a uverejnení na sociálnej sieti FACEBOOK, alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti FACEBOOK. Výhercovia budú následne taktiež uverejnení aj na podstránke FINAL- CD.

Výhra a jej prevzatie

Výherca získa auto na víkend s plnou nádržou.  Výhra ako nepeňažná výhra fyzickej osoby - výhercu je príjmom oslobodeným od dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na výhru sa nevzťahuje žiaden právny nárok. Výhry v tejto súťaži sú jednoznačne definované. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorú do tejto súťaže usporiadateľ poskytol, taktiež inú formu plnenia než tú, ktorá mu bola usporiadateľom pridelená, a ktorá náleží konkrétnej výhre. 

Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, usporiadateľovi súťaže, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži, a dáva súhlas so zverejnením Mena a priezviska, na sociálnej sieti FACEBOOK vo Final CD v prípade výhry. Uvedené súhlasy sú dané na dobu 5 rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoje rozhodnutie odvolať a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho a súťažného letáku z ďalšej účasti v súťaži vrátane nároku na výhru. Súťažiaci prehlasuje, že čítal tieto všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Účastníci udeľujú tento súhlas bezplatne a bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do osobnostných práv dotknutej osoby z dôvodu neexistencie jej súhlasu alebo ak bol súhlas udelený s výhradami.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť tieto podmienky súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo podmienky doplniť. Tieto podmienky súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

X

Dopyt
na vozidlo
Objednať
servis
Objednať
testovaciu jazdu
Objednať
náhradný diel
Kalkulácia
financovania
Výkup
vozidiel

Zdieľať

Valentín je už na ceste

Facebook

Peugeot je moja značka

OPEL je moja značka

CITROËN je moja značka

VOLVO je moja značka

JAGUAR je moja značka

LAND ROVER je moja značka

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok finalcd.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK

Máme pre vás nové značky,
teraz s Doživotným servisom ZADARMO

Máme pre vás nové značky
Zistite ktoré
xxs
xs
s
m
l
xl