Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je skupina prevádzkovateľov: FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o., FINAL - CD spol. s r. o., FINAL-CD plus, s. r. o. a FINAL – CD premium, s. r. o. so sídlom

Škultétyho 437/18
Partizánske 958 01
www.finalcd.sk

Kontakt na marketing: barbora.skalova@finalcd.sk, 0915 798 864

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy.

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom vyplnenia formulára na webe (napr. dopytu na vozidlo, objednávky servisu, objednávky testovacej jazdy, objednávky náhradného dielu, žiadosti o kalkuláciu financovania alebo dopytu na výkup vozidla).

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia uzatvorenej zmluvy alebo objednávky tovaru či služby, vrátane vybavenia prípadných reklamácií.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy o výpožičke automobilu v prípade testovacej jazdy.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, pri vymáhaní pohľadávok alebo pri prevádzke kamerového systému na účel ochrany a zabezpečenia nášho majetku.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely archivácie obchodných dokumentov a účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve. Osobné údaje našich zamestnancov spracúvame a uchovávame v súlade so Zákonníkom práce a osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Marketing zahŕňa najmä ponuku produktov a služieb prostredníctvom zasielania e-mailových správ alebo telefonickým oslovením, zasielanie newslettera, prípadne realizáciu prieskumu trhu o Vašej spokojnosti. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky našich tovarov a služieb a informovať Vás o novinkách.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na odstránenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku alebo zaslaním požiadavky na barbora.skalova@finalcd.sk.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje poskytujeme na základe Vášho súhlasu importérom vozidiel OPEL a PEUGEOT, ktorými sú spoločnosti: Opel Southeast Europe, Ltd. a P Automobil Import, s. r. o.

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán, napríklad na spracúvanie účtovníctva, zabezpečenie správy domén a webových stránok, poskytovanie IT služieb a prevádzkovanie SW aplikácií v cloude, správu webových stránok a realizáciu marketingových kampaní. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v dohodnutom rozsahu a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, na dobu nevyhnutnú na plnenie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Vaše osobné údaje získané na účely predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka. Ak do roka nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje získané na účel spotrebiteľskej súťaže budeme uchovávať po dobu trvania súťaže.

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na marketingové účely) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

Právo na prenos osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Kde si uplatním svoje práva alebo otázky na spracúvanie osobných údajov?

Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá vykonáva dohľad nad ich zákonným spracúvaním. Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na zodpovednaosoba@finalcd.sk

Dopyt
na vozidlo
Objednať
servis
Objednať
testovaciu jazdu
Objednať
náhradný diel
Kalkulácia
financovania
Výkup
vozidiel

Zdieľať

Ochrana osobných údajov

Facebook

Peugeot je moja značka

OPEL je moja značka

Citroën je moja značka

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok finalcd.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK
xxs
xs
s
m
l
xl